TreasureRealm Banner

Ching Dynasty Coin of Jen Tsung (1796-1820)


C273 Jen Tsung (1796-1820)

Period: Chia Ching (1796-1820)
Mint: Kwangsi, Kuelin

O

Coinage of Increasing Good

CHIA CHING TUNG PAO

R  

Kwangsi, Kuelin

BOO [in Manchu left] GUI [in Manchu right]

Chinese Coins | Ching Dynasty Coins